cz sk en

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom webového sídla https://www.opinest.com a osobných údajov je spoločnosť Opinest s. r. o., so sídlom Mošovce 459, 916 26 Považany, IČO: 53705769 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku prevádzkovateľa spracúva niektoré vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na nasledujúce účely

 1. Kontaktné údaje:
  1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, vrátane telefónnych čísel a e-mailových adries dotknutých osôb, ktoré plynú zo zákona alebo zo zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. c); nariadenie GDPR).
  2. Vaše kontaktné údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom poskytovania informácií, prijatia, zaevidovania a vybavenia nezáväznej objednávky.
  3. Kontaktné údaje prevádzkovateľ spracúva iba po odoslaní dát zo strany používateľa.
 2. Zasielanie Newslettra:
  1. Vašu e-mailovú adresu prevádzkovateľ spracúva na účely zasielania Newslettra, ktorý je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
  2. Zasielanie newslettra prevádzkovateľ spracúva iba po odoslaní dát zo strany používateľa.
 3. Štatistické účely:
  1. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v anonymizovanej podobe pre zostavovanie štatistík a zlepšovanie tovaru a služieb.
  2. Štatistické účely prevádzkovateľ meria automaticky prostredníctvom Google Analytics.

Akým spôsobom a na ako dlho prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné, pričom ich potvrdením vyjadruje dotknutá osoba súhlas s ich spracovaním.

Uchovávané údaje, prevádzkovateľ zlikviduje po uplynutí lehoty určenej zákonom, udelením Vášho súhlasu alebo ak ich už ich prevádzkovateľ nebude využívať. Svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

Práva dotknutých osôb

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov priznáva dotknutej osobe niekoľko práv, ktoré si môže uplatniť priamo u prevádzkovateľa (teda subjektu, ktorý jej osobné údaje spracúva).

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ďalšie formy sledovania

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.. Google bude používať informácie zo stránky na účely vyhodnocovania, jej používania a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu vôbec. 

Záverečné Ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady meniť ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 24.09.2022

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlhodobou udržateľnosťou,
 • rozvojom biznis stratégie,
 • kreativitou v technológiach,
 • vedením IT projektov,
 • UX/UI a SEO.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

 • nastavením merania dát a analytikou,
 • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
 • biddingom a plánovaním rozpočtov,
 • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
 • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.